TexturePacker 命令行自动打包

需求:自动打包文件夹下的所有图片,如果超单纹理大小,自动拆分为多个文件。

TexturePacker  --multipack --texture-format png --format cocos2d --max-width 2048 --max-height 2048 --data {n}.plist --sheet {n}.png /target/rootDirOfPng

注意:rootDirOfPng不会被加入帧名,旗下的二级目录会加入。

标签: TexturePacker

添加新评论